Centrum Analiz

Old fashioned paper penning solution: we have been in this case to help you out! Submit an application for aid to our essay writers if you will require. Prompt newspaper formulating and enhancing custom writer

Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego
w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda

Ekspertyzę dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przygotowali: dr Konrad Hennig, Wojciech Biesiacki i Mikołaj Pintara. Zidentyfikowane przez autorów problemy funkcjonowania funduszu sołeckiego dotyczą:
• trybu powoływania jednostek pomocniczych i wydzielania części budżetu gmin na ich potrzeby;
• nierównoprawnej pozycji sołectw i innych jednostek pomocniczych gmin;
• relacji pomiędzy budżetem partycypacyjnym a funduszem sołeckim;
• wysokości środków finansowych wydzielanych na potrzeby jednostek pomocniczych gmin.
Rekomendowane jest wprowadzenie w art. 5 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym mechanizmu obligatoryjności powołania jednostki pomocniczej przez radę gminy na wniosek mieszkańców oraz przynależnej im części budżetu gminy. Zasadne wydaje się zamienienie określenia „jednostka pomocnicza” formułą „wspólnota sąsiedzka” dla podkreślenia jej samodzielności w realizacji zadań. Na poziomie ustawowym powinny znaleźć się przepisy przyznające inicjatywę uchwałodawczą jednostkom pomocniczym gmin oraz określonemu, niewysokiemu, odsetkowi mieszkańców.
Rekomendowane jest uregulowanie ustroju wszystkich wspólnot sąsiedzkich według tych samych zasad, wzorowanych na dotychczasowych regulacjach funkcjonowania sołectw i funduszu sołeckiego. Wielkość osiedla lub dzielnicy powinna być powiązana z okręgiem szkoły podstawowej.
Słabością funduszu sołeckiego (jak również części budżetu gminy wydzielonych na potrzeby innych jednostek pomocniczych gmin) jest uzupełniający charakter wobec innych form finansowania zadań gminy. Wydatki na realizację zadań służących poprawie jakości życia mieszkańców mogą być finansowane zarówno bezpośrednio z budżetu gminy oraz, w gminach, które przyjęły takie rozwiązanie, poprzez głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie partycypacyjnym. Finansowanie najbliższych mieszkańcom zadań powinno być skoncentrowane w budżecie dysponowanym przez wspólnotę mieszkańców: sołectwo, radę osiedla bądź radę dzielnicy.

Ograniczenie liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ekspertyzę dotyczącą ograniczenia liczby kadencji pochodzących z wyborów powszechnych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przygotowali dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nasi eksperci: dr Konrad Hennig i mec. Michał Król. Autorzy zdiagnozowali słabości wspólnot lokalnych w kluczowych parametrach społeczeństwa obywatelskiego (członkostwo w organizacjach pozarządowych, organizacja i udział w wydarzeniach społecznych, wsparcie finansowe działalności społecznej). Lokalnym społecznościom często brakuje poczucia podmiotowości i sprawczości. Nie dysponują umiejętnościami pozwalającymi na podejmowanie wspólnotowych działań ani zasobami niezbędnymi do wpływania na decyzje samorządu.
W konsekwencji władze samorządowe dysponują przewagą w dostępie do istotnych dla sprawowania władzy zasobów (finanse, struktura organizacyjna, dostęp do informacji, zdolność mobilizacji). Wieloletni okres sprawowania władzy daje możliwość budowania sieci klientelistycznej poprzez ułatwienia w dostępie do miejsc pracy i zleceń samorządu dla przedsiębiorców.

W związku z tym autorzy zaproponowali wprowadzenie do Kodeksu wyborczego zapisu: „Wójt wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany w danej gminie tylko raz. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy (lub wyboru go przez radę gminy) i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy”.

Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli kolejna niewykorzystana szansa na naprawę ładu przestrzennego

Przyjęta przez Sejm RP 20 lipca br. ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) tworzy zupełnie nową instytucję na rynku nieruchomości w Polsce. Celem agencji stworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa będzie zarządzanie nieruchomościami skarbu państwa, które można przeznaczyć pod budowę mieszkań. Ma to być również narzędzie do realizacji wyborczych obietnic PiSu w obszarze mieszkalnictwa pisze w komentarzu dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr Michał Domińczak.

Mimo, że Krajowy Zasób Nieruchomości z nazwy przypomina tzw. zasób gruntów na cele zabudowy miast i wsi funkcjonujący w okresie schyłku PRL to zarówno cele, jak i metody działania są nieco inne. Najważniejsze wyzwania agencji określono w Art. 5 ustawy powołującej KZN. Główny cel, do którego odnoszą się trzy z dziewięciu zdefiniowanych wyzwań to wspieranie budownictwa czynszowego lub socjalnego („tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych i mieszkań o czynszu normowanym). Drugi, wyraźny cel to podnoszenie wartości nieruchomości będących w zasobie KZN poprzez „finansowanie lub współfinansowanie, (…) realizacji uzbrojenia technicznego terenu”.

O przydatności sygnalizacji świetlnej w ruchu miejskim w Łodzi

Sygnalizacja świetlna ma na celu kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Ścisła regulacja ma na celu zredukowanie liczby wypadków oraz zapewnienie płynnego, sprawnego ruchu w każdą ze stron. Zastosowanie sygnalizacji świetlnej możliwe jest wszędzie tam, gdzie drogi – zarówno pojazdów, jak i pieszych – przecinają się. Stanowi alternatywę dla rozwiązań opartych o regulacje przepisów ruchu drogowego – skrzyżowania równorzędne, z pierwszeństwem przejazdu, ruch okrężny.

Każdy uczestnik ruchu doświadcza jednak problemów, a przynajmniej niewygody związanej z tym rozwiązaniem. Zastosowanie świateł pozwala zredukować występowanie pewnych rodzajów incydentów i wypadków drogowych, lecz jednocześnie dochodzi do zwiększenia innych rodzajów zagrożeń. Niniejsza analiza autorstwa Pawła Tarasiuka ma na celu przedstawienie podsumowania tych zjawisk oraz próbę oceny słuszności zastosowania sygnalizacji świetlnej w wybranych miejscach w Łodzi.

Modele obsługi inwestorów przez spółkę aglomeracyjną

Autorzy ekspertyzy przeprowadzili analizę skuteczności trzech potencjalnych modeli obsługi inwestorów przez zewnętrzną wobec samorządów aglomeracji łódzkiej instytucję. Outsourcing zadania obsługi inwestorów do spółki prawa handlowego powinien zmierzać do zaprogramowanego wykorzystania wysokiej elastyczności podmiotu zewnętrznego w stosunku do urzędów JST, w tym swobodnego dostępu do usług szkoleniowych, doradczych i wiedzy eksperckiej oraz możliwości łatwego wykorzystania zewnętrznych usług prawnych, księgowych i marketingowych.

Biotechnologia dla Łodzi

Na etapie powstawania łódzkiego Bionanoparku nasi eksperci przygotowali dla władz miasta krytyczny raport „Biotechnologia dla Łodzi”. Studium eksperckie miało na celu przedstawienie kontekstu powstawania parków naukowo-technologicznych oraz potencjalnych korzyści z rozwoju biotechnologii po to, aby zdiagnozować potencjał łódzkiego Bionanoparku, ocenić słabości projektu i wskazać dostępne narzędzia wzmocnienia jego pozytywnego oddziaływania.

Zdaniem autorów raportu samo udostępnienie infrastruktury nie przyniesie projektowi BNP sukcesu. Niezbędne jest proaktywne zarządzanie instytucją, aby „przetrzeć szlaki” komercjalizacji wyników badań naukowych tworząc na miejscu wzory dobrych praktyk. Nie należy liczyć ani na samoistne zainteresowania młodych naukowców rozpoczęciem działalności gospodarczej, ani na perspektywy firm, opierających swój model biznesowy na pozyskaniu dofinansowania ze środków UE.

is changelly safecustom essays

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor