Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź, w osobie ogromnej większości członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia Członków i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków oświadcza niniejszym, że stan prawny i faktyczny panujący obecnie w Stowarzyszeniu określony jest na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź w zakładce „Członkowie” i jest aktualizowany na podstawie w.w. stanu prawnego i faktycznego.

 

Skład obecnego Zarządu, powołanego podwójnie: 18 Grudnia 2020 roku i 6 Września 2021 roku, jest następujący:

Prezes Zarządu: Jeremi Borowiec 

Vice-Prezes Zarządu: Damian Wachowicz 

Sekretarz Zarządu: Mateusz Tomczyk

 

Skład obecnej Komisji Rewizyjnej, powołanej za zgodą poprzednich składów Komisji Rewizyjnych i za zgodą zdecydowanej większości Walnego Zgromadzenia Członków, jest następujący:

Filip Burski 

Szymon Stasiak 

Gabriel Lewandowski

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków powołany za zgodą poprzedniego Przewodniczącego, Pana Cezarego Manisty:

Aleksander Majsterek

 

Obecny skład zarządu wskazany w rejestrze KRS jest nieaktualny, a żadna z widniejących w rejestrze osób nie pełni już wskazanej w rejestrze KRS funkcji w Stowarzyszeniu.

 

Uzasadnienie Oświadczenia

23 Marca 2021 roku były członek Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź, zatrudniony obecnie w Stowarzyszeniu L4G KRS: 0000373647, który w roku 2020 zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Stowarzyszenia, Pan Piotr Matryba, złożył do XX Wydziału Sądu Rejonowego w Łodzi pismo przewodnie dot. Późnego dostarczenia rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Jeremiego Borowiec. Pan Matryba składa w tym piśmie szereg nieprawdziwych informacji. Zaznacza on w nim, że „tak późne przesłanie rezygnacji ze stanowiska Prezesa było spowodowane zaniedbaniem ze strony pozostałych Członków Zarządu”. Jest to oczywista nieprawda, a sam dokument jest nieprawdziwy i nieaktualny. Warto zaznaczyć w tym kontekście, że Pan Piotr Matryba nie miał prawa składać 23.03.2021 nieprawdziwych informacji o późnym przesłaniu rezygnacji obecnego Prezesa Zarządu bez wiedzy i zgody członków Stowarzyszenia, w tym jego obecnych władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków. Informacje przedstawione przez Pana Matrybę są niezgodne zarówno z obecnym stanem prawnym jak i faktycznym, panującym w stowarzyszeniu od wielu lat. Warto mieć na uwadzę, że Pan Matryba przeprowadził się ponad rok temu do rodzinnej Warszawy, gdzie zajmuje się realizacją projektu Kokosza Grosz do Grosza w Ramach Stowarzyszenia L4G, współpracując przy tym blisko z Konradem Hennigiem, de facto swoim przełożonym, a także z Grzegorzem Dębowskim, byłym prezesem Stowarzyszenia Anty-Rama KRS: 0000373647, przekształconego następnie właśnie w Stowarzyszenie L4G KRS: 0000373647, gdzie obecnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Konrad Hennig, a Pan Matryba pełni w nim funkcję Sekretarza Zarządu. Stowarzyszenie L4G prowadzi Think Tank Forum Prawo dla Rozwoju, którego aktywność jest kompletnie niezwiązana z aktywnością Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź. Think Tank ten posiada między innymi stałe biuro przy ulicy Wilczej w Warszawie, zatrudnia pracowników w Warszawie i prowadzi działalność w Warszawie.

Nowy zarząd Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź został powołany podwójnie: 18 Grudnia 2020 roku i 6 Września 2021 roku w składzie: Jeremi Borowiec, Damian Wachowicz, Mateusz Tomczyk. Pan Piotr Matryba był nieobecny na obu tych Walnych Zgromadzeniach pomimo otrzymania zaproszenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, Pan Matryba przywłaszczył stronę internetową na portalu Facebook stanowiącą własność stowarzyszenia, przekazaną mu pod administrowanie w dobrej wierze w roku 2019, a tworzoną całkowicie od podstaw przez obecnego prezesa zarządu Pana Jeremiego Borowiec i Pana Damiana Wachowicza. Pan Matryba nie uczestniczy w pracach stowarzyszenia od bardzo dawna, co potwierdzą zeznania niemal wszystkich członków i wszystkich władz Stowarzyszenia. Pan Matryba złożył też ustną rezygnację z Zarządu w roku 2020, uzasadniając, że „dalsze sprawowanie funkcji członka zarządu w Stowarzyszeniu Wolne Miasto Łódź będzie kolidowało z jego aktywnością w Stowarzyszeniu L4G”.

22 Września 2021 roku Pan Konrad Hennig, były Członek Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź, zatrudniony obecnie w Stowarzyszeniu L4G KRS: 0000373647 i pełniący funkcję członka zarządu w związku BioForum KRS: 0000882629, złożył pismo do XX Wydziału Sądu Rejonowego w Łodzi dot. Ew. postępowania o dokonanie zmian w rejestrze Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź KRS: 0000713630. Pan Hennig składa w tym piśmie szereg fałszywych informacji i poświadcza nieprawdę. Zaznacza naruszenie następujących punktów Statutu: para 22, para 27, para 28, para 30. Nie wskazuje on przy tym uzasadnienia, na mocy którego owe domniemane naruszenia Statutu mogłyby zostać w jakikolwiek sposób udowodnione.

W piśmie z dnia 22 Września 2021 roku Pan Hennig pisze:

„Od dnia rejestracji Stowarzyszenia nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie spełniające warunek obecności co najmniej połowy członków zawarty w par. 28 Statutu, w związku z czym do grona członków zwyczajnych zaliczają się wyłącznie członkowie założyciele ujawnieni na listach obecności spotkań założycielskich.” – jest to absolutne kłamstwo i zaświadczanie nieprawdziwych informacji. Pan Konrad Hennig wielokrotnie uczestniczył w Walnych Zgromadzeniach. Od momentu rejestracji Stowarzyszenia w roku 2018 odbyło się co najmniej 6 Walnych Zgromadzeń, 3 Kongresy, podjęto ponad dwadzieścia uchwał. Pan Hennig lekceważy te fakty, udokumentowane w aktach Stowarzyszenia ulokowanych w XX Wydziale Sądu Rejonowego w Łodzi i unika kontaktu z władzami Stowarzyszenia. Pan Hennig nie ma podstaw do składania nieprawdziwych informacji do Sądu, kontynuując blokowanie prac stowarzyszenia, którego nie jest już członkiem na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z 6 Września 2021 roku. Idąc tokiem rozumowania przedstawionym przez Pana Henniga w piśmie z dnia 22 Września 2021 roku, działalność stowarzyszenia zostałaby całkowicie ograniczona, bowiem zdecydowana większość członków założycieli stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź nie działa już w Stowarzyszeniu od wielu lat, co sami potwierdzą.

Walne Zgromadzenie Członków podwójnie (18 Grudnia 2020r. i 6 Września 2021 r.) powołało Nowy Skład Zarządu Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź w składzie wskazanym w dokumentach złożonych do KRS  i zmieniło Statut Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków wykluczyło również Pana Konrada Henniga z funkcji członka Stowarzyszenia za rażące naruszenia Statutu. Kolejnym, istotnym argumentem za wykluczeniem Pana Henniga z szeregów stowarzyszenia było niepoinformowanie członków stowarzyszenia o uprawomocnieniu się jego wyroku sądowego. Pomimo tego, Pan Konrad Hennig złożył dokumenty do KRS po Walnym Zgromadzeniu 6 Września 2021 roku w którym sam uczestniczył i które legitymizował biorąc udział w demokratycznych głosowaniach Walnego Zgromadzenia Członków. Zrobił to bez wiedzy i zgody członków Stowarzyszenia i wszystkich władz stowarzyszenia.

Zarówno Pan Matryba, jak i Konrad Hennig (obaj zatrudnieni w tym samym Stowarzyszeniu: L4G) sami zrezygnowali z funkcji członków zarządu. Następnie, 6 Września zostali wykluczeni z funkcji członków Stowarzyszenia. Podobnie jak Pan Michał Owczarski, który nie udostępniał nowym władzom zarządu dokumentów, które zgodnie z rejestrem KRS, były dostarczane na jego domowy adres przy ulicy Topolowej w Łodzi.

Na podstawie wyżej wskazanych, nieprawdziwych dokumentów poświadczających nieprawdziwy i nieaktualny stan prawny i faktyczny, złożonych do Sądu Rejonowego w Łodzi bez wiedzy i zgody członków Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź, nieświadomych toczącego się postępowania w sprawie dokonania zmian w rejestrze, KRS podjął 30 Września 2021 roku decyzję ws. dokonania zmian w rejestrze, wykreślając obecnego Prezesa Zarządu, bez wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które powołało go na tę funkcję podwójnie.

W tej sytuacji, po zgłoszeniu odpowiednich dokumentów zaświadczających obecny stan prawny i faktyczny w Stowarzyszeniu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną, KRS podjął czynności wyjaśniające zaistniałą sytuację wywołaną przez bezprawną aktywność Pana Konrada Henniga. Sprawa wyjaśniająca u numerze sygnatury: KRS 30427/21/879 toczy się obecnie w XX Wydziale Sądu Rejonowego w Łodzi. Do momentu wyjaśnienia sprawy, moc obowiązującą w Stowarzyszeniu mają tylko uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej i Uchwały Zarządu, w składzie wskazanym na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce: „Członkowie”.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wolne Miasto Łódź

 

 

 

 

Jeremi Borowiec
Write a Comment

strong thesis statement content management system website video editing resume writing help online order essay online thesis writer for hire buy an essay essay help websites write my essay professional writing services pro essay writer online essay editor